แม้ว่ารถแทรกเตอร์จะถือได้ว่าเป็นรถชนิดหนึ่ง แต่รถชนิดนี้กลับไม่ได้มีหน้าที่หลักเป็นยานพาหนะ ขนส่งผู้โดยสารเหมือนอย่างรถชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไป หน้าที่หลักของรถแทรกเตอร์กลับเป็นการใช้เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือใช้งานอื่น ๆ ที่ใช้งานหนัก ทั้งนี้ก็ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของรถแทรกเตอร์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ถูกออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องใช้แรงมาก แต่ก็มีข้อด้อยอยู่เช่นเดียวกัน คือรถแทรกเตอร์มีความเร็วต่ำ ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานประเภทอื่นอย่างยานพาหนะทั่วไปที่เครื่องเล็กกว่า สะดวกในการใช้และดูแล แต่รถแทรกเตอร์เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในงานเกษตรกรรมต่าง ๆ เพราะมักต้องทำงานกลางแดด หรือจอดพักกลางฝน บรรทุกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีน้ำหนักมาก

รถแทรกเตอร์ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในการใช้รถแทรกเตอร์สำหรับการปรับหน้าดิน การเพาะปลูก การไถพรวน การคราด การทำไร่ ทำนาต่าง ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่รถแทรกเตอร์ได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะเพิ่มเติมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนขับมากขึ้น สามารถขับได้อย่างนิ่มนวลยิ่งขึ้น มีความสั่นสะเทือนน้อยลง มีเสียงดังรบกวนน้อยลง ปล่อยสารที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงน้อยลง และยังสามารถควบคุมทิศทางได้ดีขึ้น ใช้พื้นที่ในการกลับตัวแคบลง ความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้านการผลิตรถแทรกเตอร์นี้เอง ยิ่งทำให้เป็นผลดีต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและส่งผลให้รถแทรกเตอร์ได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วในยุคต่อมา

นอกจากนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรถแทรกเตอร์ก็คือการที่รถแทรกเตอร์ยุคหลังนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีหลากหลายรุ่น หลากหลายขนาด และหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความจำเพาะเจาะจงได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษาสนามหญ้า การบำรุงรักษาภูมิทัศน์ การเคลื่อนย้ายหรือการหว่านปุ๋ย การถางพุ่มไม้ การตัดหญ้า การขุดดิน อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ อาทิเช่น รถตักด้านหน้าหรือแบคโฮ หรือการต่อเพื่อขนพ่วงรถอื่น ๆ อีกด้วย

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่ารถแทรกเตอร์นั้นมีหลายชนิด ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานที่ต่างกันไป ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้และประโยชน์ด้านการเกษตรที่จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่ภาพรวมชองอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นสำหรับการเลือกใช้รถแทรกเตอร์ที่จะต้องพิจารณาลักษณะงานแล้วเลือกรถที่มีความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงได้ผลผลิตเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป